Yazar:

Yurtiçi Bilimsel Yayınlarım

1. Kutlu SEVİN, Hülya KUT, Bedrettin GÖRGÜN, Ayhan KONURALP: Yarık dudak olgularında cerrahi tedavi ilkeleri. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 45:754, 1982.

2. Kutlu SEVİN, Bedrettin GÖRGÜN: Nörofibromatoziste cerrahi tedavi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 46:652, 1983.

3. Kutlu SEVİN, Metin ERER: Reconstruction of total lower lip defect with a local island flap. İstanbul Tıp Fakültesi, Medical Bulletin 16:181,1983.

4. Kutlu SEVİN, Bedrettin GÖRGÜN: Buerger hastalığına bağlı atonik yaranın muskülokütane flep ile tedavisi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 47:127, 1984.

5. Kutlu SEVİN, Metin ERER, Yavuz BOZFAKİOĞLU: Whartin tümörü. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 47:356, 1984.

6. Kutlu SEVİN, Hülya KUT, Tuncay ALTUĞ: FIep dolaşım testinde Evans Mavisi'nin yeri. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 41:397, 1984.

7. Kutlu SEVİN, Hülya KUT: Karapandzic yöntemi ile dudak defektlerinin onarımı. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 47:736,1984.

8. Metin ERER, Kutlu SEVİN, Bedrettin GÖRGÜN: Surgical treatment and prevention of decubitus ulcers. İstanbul Tıp Fakültesi Medical Bulletin 17:167,1984.

9. Metin ERER, Kutlu SEVİN : Radial ön kol flebi - Çin flebi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 48:145, 1985.

10. Bedrettin GÖRGÜN, Hülya KUT, Kutlu SEVİN: The use of musculocutaneous flaps in head and neck reconstruction, İstanbul Tıp Fakültesi Medical Bulletin 18:113, 1985.

11. Kutlu SEVİN: Alt dudak kanserlerinde rekonstrüksüyon. Acta Oncologica Turcica 19:36, 1986.

12. Kutlu SEVİN: Aksial pattern fleplerde safhalı pedikül ayrılmasının flep yaşamına katkısı. Acta Oncologica Turcica 20:113, 1987.

13. Kutlu SEVİN: Burun defektlerinde rekonstrüksüyon. Acta Oncologica Turcica 20:121,1987.

14. Kutlu SEVİN: Pektoralis Major muskulokutane flebi ile faringo-kütanöz fistül onarımı. Acta Oncologica Turcica 20:127, 1987.

15. Serdar GÜLTAN, Kutlu SEVİN, Mehmet KETENE: Kompaund Odontoma. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 16:323,1989.

16. Kutlu SEVİN, Necmettin KUTLU, M. Oğuz YENİDÜNYA: Gorlin-Goltz sendromu. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 16:523, 1989.

17. M. Oğuz YENİDÜNYA, Erdem YORMUK, Kutlu SEVİN, Serdar GÜLTAN: Geniş deri kayıplarında mesh greft uygulamaları. Ankara Tıp Mecmuası, 44:267, 1991.

18. Engin ÜSTÜNSOY, Zeki CAN, Kutlu SEVİN, Erdem YORMUK: Burun defektlerinde kullandığımız onarım yöntemleri. A.Ü. Tıp Fakültesi Mecmuası, 44:267,1991.

19. M.Oğuz YENİDÜNYA, Kutlu SEVİN, Erdem YORMUK: Odontojenik keratokist. A.Ü. Tıp Fakültesi Mecmuası, 44:641,1991.

20. Kutlu SEVİN, Zeki CAN, Engin ÜSTÜNSOY, Erdem YORMUK: Management of facial palsy using free muscle transplantation. Journal of Ankara Medical School 13:307,1991.

21. Kutlu SEVİN, Engin ÜSTÜNSOY, Erdem YORMUK: Alt dudak defektlerinin onarımında kullandığımız yöntemler. Cerrahi Tıp Bülteni,1(4): 239-244,1992.

22. Murat EMİROĞLU, Kutlu SEVİN, Serdar GÜLTAN, Erdem YORMUK: Repair of isolated macrostomia with Skoog's method. Journal of Ankara Medical School 14:51,1992.

23. Zeki CAN, Kutlu SEVİN, Erdem YORMUK: Rat siyatik sinirinden schwan hücre kültürü hazırlanması için geliştirilmiş bir metod. Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 1:6, 1993.

24. Kutlu SEVİN, Mehmet KETENE, İlker APAYDIN, Erdem YORMUK: Duysal innervasyonlu lateral kol flebi. Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 1:44, 1993.

25. Zeki CAN, Kutlu SEVİN, Erdem YORMUK: Dondurulmuş periferik sinir greftlerinde schwan hücresi migrasyonu. Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 1:84, 1993.

26. M. Oğuz YENİDÜNYA, Kutlu SEVİN, Mehmet KETENE, Erdem YORMUK: Topikal metilsalisilat-mentol uygulamasının rat deri flebi yaşayabilirliği üzerine etkisi. Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 2:84, 1994.

27. Mehmet KETENE, Kutlu SEVİN, Gökhan ADANALI, Erdem YORMUK: Deri greftlerinde reperfüzyon hasarı (deneysel çalışma). Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 1:173, 1993.

28. Kutlu SEVİN, Gökhan ADANALI, Sarper YILMAZ, M. Oğuz YENİDÜNYA: Prefabrication of nose and hard palate using radial osteocutaneous forearm flap and free bone graft. Türkiye Tıp Dergisi, 4:245, 1994.

29. M. Oğuz YENİDÜNYA, Kutlu SEVİN, İbrahim AŞKAR, Erdem YORMUK: Yüz bölgesi orta ve küçük çaplı defektlerinin rekonstrüksüyonu. A.Ü. Tıp Fakültesi Mecmuası, 48:439, 1995.

30. Gökhan ADANALI, Kutlu SEVİN, İbrahim AŞKAR, Sarper YILMAZ: Geometrik skar revizyonu, üç olgu sunumu. Sağlık Bilim Arş. Derg. 7(16) 203-208, 1996.

31. Sarper YILMAZ, Zeki Can, M. Oğuz YENİDÜNYA, Erol DEMİRSEREN, Kutlu SEVİN: Nadir bir fasial asimetri olgusu:muskulus depresor labii inferioris hipoplazisi. Ankara Üni. Tıp Fak. Mecm. 49(3) 165-67, 1996.

32. Sarper YILMAZ, Kutlu SEVİN, Oğuz YENİDÜNYA, Erol DEMİRSEREN, Gökhan ADANALI: Management of chronic drooling with bilateral submandibular gland excision and bilateral parotid duct ligation. Journal of Ankara Medical School 18(3), 155-57, 1996.

33. Aydın SARAY, Erol DEMİRSEREN, İbrahim AŞKAR, Kutlu SEVİN: Bipediküler venöz flep canlılığı üzerine düşük molekül ağırlıklı heparinin etkisi. İnsizyon, 1(1):34-38, 1997.

34. Kutlu SEVİN, Gökhan ADANALI, Ali Rıza ERÇÖÇEN: Lateral kalkaneal flep. Türkiye Tıp Dergisi 4(1) 66-69, 1997.

35. M. Oğuz YENİDÜNYA, İbrahim AŞKAR, Kutlu SEVİN, Görgün BAYTAKTAROĞLU: Bowen hastalığı: Sekiz olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Ankara Ün. Tıp Fak. Mecm. 50:203-7, 1997.

36. İbrahim AŞKAR, Kutlu SEVİN, Aydın SARAY, Mustafa DEVECİ, , B. Tavil SABUNCUOĞLU: Etodolak’ın random paternli rat dorsal deri flebi yaşayabilirliği üzerine etkisi:Deneysel çalışma. Klinik Bilimler ve Doktor, 4:552-554, 1998.

37. Gökhan ADANALI, Ali Rıza ERÇÖÇEN, Sarper YILMAZ, Zeki CAN, Kutlu SEVİN : Kas flebi modelinde iskemi-reperfüzyon hasarının biyokimyasal analiz ile monitorizasyonu:Deneysel çalışma. Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 6(2): 69-76, 1998.

38. İbrahim AŞKAR, Kutlu SEVİN, Aydın SARAY, Babür KÜÇÜK, B. Tavil SABUNCUOĞLU: The effect of etodolac on the microvascular patency rates. Journal of Ankara Medical School 21:81-4, 1999.

39. Kutlu SEVİN, İbrahim AŞKAR, Doğan DOLANMAZ, Aydın SARAY: Atipik lokalizasyonlu dentigiröz kist. Ankara Ün. Tıp Fak. Mecm. 50:117-20, 1999.

40. Kutlu SEVİN, İbrahim AŞKAR, Tavil SABUNCUOĞLU, Aydın SARAY, Erdem YORMUK: The fate of high-density porous polyethylene medpor implants inserted into mandibular bone defects of dogs. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research 17:125-127, 1999.

41. İbrahim AŞKAR, Ali GÜRLEK, B. Tavil SABUNCUOĞLU, Kutlu SEVİN: Etofenamatın random paternli sıçan dorsal deri flebi yaşayabilirliği üzerine etkisi. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 7(4):301-5, 2000.

Atıf yapılan yayınlarım

(1) Erdem YORMUK, Kutlu SEVİN, Murat EMİROĞLU, Mesut TÜRKER: A new surgical approach in genital lymphedema. Plastic and Reconstructive Surgery 86:1194,1990.

1. Morey AF, Meng MV, Mcaninch JW: Skin-graft reconstruction of chronic genital lymhedema. Urology, vol:50, Iss:3 pp:423-426, 1997 (XW201).

2. Ross JH, Kay R, Yetman RJ, Angermeier K: Primary lymhedema of the genitalia in children and adolescents. Journal of urology, vol:160, Iss:4 pp:1485-1489, 1998 (120YZ).

(3) Kutlu SEVİN, Erdem YORMUK, Nedim SAVACI: Free vascularized osteocutaneous flap from scapula to the tibia. European Journal of Plastic Surgery 14:245, 1991.

3. Kutlu SEVİN, Engin ÜSTÜNSOY, Necmettin KUTLU, Erdem YORMUK: Hemimandibular reconstruction with bipedicled scapular osteocutaneous free flap. British Journal of Oral Maxillofacial Surgery, 31:104,1993. (Referans 6. Sayfa: 107)

4. Kutlu SEVİN, Mustafa ÖZBEK, Engin ÜSTÜNSOY, Erdem YORMUK: Applications free scapular flap. Handchirurgie Mikrochirurgie Plastische Chirurgie, 25:148,1993. (Referans 6. Sayfa: 151)

(5) Kutlu SEVİN, Murat EMİROĞLU, Erdem YORMUK: Combined use of medial thigh skin flaps and gracilis musculocutaneous flaps for the reconstruction of scrotum. European Journal of Plastic Surgery 15:303,1992.


5. P. Schaller, Z. Akçetin, R. Kühn, C. Radu, and J. Geldmacher: Scrotal reconstruction after Fournier’s gangrene with simple skin grafting. European Journal of Plastic Surgery 17:261, 1994. (Referans 21. Sayfa: 263)

(7) Kutlu SEVİN, Engin ÜSTÜNSOY, Necmettin KUTLU, Erdem YORMUK: Hemimandibular reconstruction with bipedicled scapular osteocutaneous free flap. British Journal of Oral Maxillofacial Surgery, 31:104,1993.

6. Fassio E, Ugurlu K, Goga D, Ballon G: Reconstruction of mandibular and maxillary defect with a biscapular bifascial flap as a single transplant. Journal of Oral and Maxillofacial surgery vol:57, ISS:9, pp:1134-1137 (233NN) 1999.

(9) Kutlu SEVİN, Mustafa ÖZBEK, Engin ÜSTÜNSOY, Erdem YORMUK: Applications free scapular flap. Handchirurgie Mikrochirurgie Plastische Chirurgie, 25:148,1993.

7. M. Sauerbier, D. Erdmann, H. Schepler, B. Bickert, G. German: The scapular/parascapular flap in reconstruction of distal lower extremity soft tissue defects over the achilles tendon. European Journal of Plastic Surgery, 21:333-337, 1998 (Referans 31, Sayfa: 337).

8. Li L, Tan XJ, Chen GF.:Emergency surgical repair of extensive soft-tissue defects in upper limb of a child, using flap graft, MICROSURGERY 24 (1): 56-58 2004.

(12) Kutlu SEVİN, Zeki CAN, Sarper YILMAZ, Aydın SARAY, Erdem YORMUK: Pilomatrixoma of the earlobe. Dermatologic surgery 21:245, 1995.

9. Som PM, Shugar JMA, Silvers AR: CT of pilomatrixoma in the cheek. American Journal of Neuroradiology, vol:19, ıss:7, pp:1219-1220, 1998 (112CE).

10. Emiroglu M, Al-Saedi M: Gavello's procedure: An old earlobe reconstruction method, revisited and touched up. Aesthet Plast Surg 25 (3): 187-188 May-Jun 2001.

11. Honda Y, Oh-i T, Koga M, Tokuda Y: Perforating pilomatricoma: Transepithelial elimination or not . Journal of Dermatology 29 (2): 100-103 Feb 2002.

12. Cigliano B, Baltogiannis N, De Marco M, et al.: Pilomatricoma in childhood: a retrospective study from three European paediatric centres.EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS 164 (11): 673-677 NOV 2005.

13. Aquilina S, Gatt P, Boffa MJ.:Pilomatricoma arising at a BCG vaccination site
CLINICAL AND EXPERIMENTAL DERMATOLOGY 31 (2): 296-297 MAR 2006.

(16) Kutlu SEVİN, İbrahim AŞKAR, Aydın SARAY, Erdem YORMUK: Exposure of high-density porous polyethylene (Medpor) used for contour restoration and treatment. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 38:44-49, 2000

14. Carboni A, Cerulli G, Perugini M, Renzi G : Long-term follow-up of porous polyethylene implants used to correct facial deformity. European J of Plastic Surgery, 25 (6):310-14 Dec 2002. (Referans 9, sayfa 314)

15. Uysal A, Ozbek S, Ozcan M :Comparison of the biological activities of high-density porous polyethylene implants and oxidized regenerated cellulose-wrapped diced cartilage grafts .PLAST RECONSTR SURG 112 (2): 540-546 AUG 2003

16. Demirkan F, Arslan E, Unal S, et al. : Irradiated homologous costal cartilage: Versatile grafting material for rhinoplasty. AESTHET PLAST SURG 27 (3): 213-220 MAY-JUN 2003.

17. Saray A : Porcine dermal collagen (Permacol) for facial contour augmentation: Preliminary report AESTHET PLAST SURG 27 (5): 368-375 SEP-OCT 2003

18. Sagoo MS, Olver JM :Autogenous temporalis fascia patch graft for porous polyethylene (Medpor) sphere orbital implant exposure BRIT J OPHTHALMOL 88 (7): 942-946 JUL 2004

19. Tan J, Olver J, Wright M, et al. : The use of porous polyethylene (Medpor) lower eyelid spacers in lid heightening and stabilisation. BRIT J OPHTHALMOL 88 (9): 1197-1200 SEP 2004

20. Menderes A, Baytekin C, Topcu A, et al.: Craniofacial reconstruction with high-density porous polyethylene implants. J CRANIOFAC SURG 15 (5): 719-724 sep 2004 .

21. Claro FA, Sa Lima JR, Salgado MAC, et al.: Porous polyethylene for tissue engineering applications in diabetic rats treated with calcitonin: Histomorphometric analysis
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS 20 (2): 211-219 MAR-APR 2005.

22. Cenzi R, Farina A, Zuccarino L, et al.: Clinical outcome of 285 Medpor grafts used for craniofacial reconstruction. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY 16 (4): 526-530 JUL 2005.

23. Rapidis AD, Day TA: The use of temporal polyethylene implant after temporalis myofascial flap transposition: Clinical and radiographic results from its use in 21 patients. JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 64 (1): 12-22 JAN 2006.

24. Gurlek A, Celik M, Fariz A, et al.: The use of high-density porous polyethylene as a custom-made nasal spreader graft . AESTHETIC PLASTIC SURGERY 30 (1): 34-41 JAN-FEB 2006.

25. Sevin BA, Adanali G, Yakut M, et al.: The fate of folded and unfolded dermal grafts: A histopathologic and structural study of rabbits. AESTHETIC PLASTIC SURGERY 30 (4): 486-491 JUL-AUG 2006.

26. de Jong-Hesse Y, Paridaens DA: Correction of lower eyelid retraction with a porous polyethylene (Medpor (R)) lower eyelid spacer - Medpor (R)-spacer in lower eyelid retraction. KLINISCHE MONATSBLATTER FUR AUGENHEILKUNDE 223 (7): 577-582 JUL 2006.

27. Metzger MC, Schon R, Weyer N, et al.: Anatomical 3-dimensional pre-bent titanium implant for orbital floor fractures. OPHTHALMOLOGY 113 (10): 1863-1868 OCT 2006.

28. James GJ, Moore RJ, Perry MJ: Impregnation of antibiotic into porous high density polyethylene material (Medpor (R)) using negative pressure. BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY 44 (6): 556-557 DEC 2006.

29. Carinci F, Palmieri A, Perrotti V, et al.: Genetic effects of Medpor (R) on osteoblast-like cells. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY 17 (6): 1243-1250 NOV 2006

(17) İbrahim AŞKAR, Aydın SARAY, Ali GÜRLEK, Kutlu SEVİN, B. Tavil SABUNCUOĞLU: Effects of some pharmacological agents on the survival of unipedicled venous flaps: an experimental study. Microsurgery, 21:350-56, 2001.

30. Aydın SARAY, Belgin CAN, Kutlu SEVİN: Effects of Methylprednisolone on the Viability of Experimental Flow-Through Venous Flaps. Journal of Reconstructive Microsurgery, 18:615-21, 2002.

(20) İbrahim AŞKAR, Ali GÜRLEK, Kutlu SEVİN: Lateral facial cleft (macrostomia). Annals of Plastic Surgery, 47(3): 355-56, 2001.

31. Kahn JL, Bourjat P, Barriere P: Imaging of mandibular malformations and deformities. Journal de Radiologie, 84 (9): 975-981 sep 2003.

32. Lezama-Reus MA, Moreno-Penagos G, Ramirez-Ledesma SG, et al.: Macrostoma repair: 15-year experience. PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY 119 (2): 757-758 FEB 2007

(21) Aydın SARAY, Belgin CAN, Kutlu SEVİN: Effects of Methylprednisolone on the Viability of Experimental Flow-Through Venous Flaps. Journal of Reconstructive Microsurgery, 18:615-21, 2002

33. Coruh A, Abaci K, Gunay GK : Effect of topical nitroglycerine on the survival of ischemic flow-through venous flaps in rabbits J RECONSTR MICROSURG 20 (3): 261-266 APR 2004.

Yurtdışı Bilimsel Yayınlarım

1. Erdem YORMUK, Kutlu SEVİN, Murat EMİROĞLU, Mesut TÜRKER: A new surgical approach in genital lymphedema. Plastic and Reconstructive Surgery 86:1194,1990.

2. Kutlu SEVİN, Erdem YORMUK, Nedim SAVACI: Nasopalpebral Lipoma-Coloboma Syndrome: A very rare Autosomal Dominant Dysplasia-Malformation Syndrome. European Journal of Plastic Surgery 14:39, 1991.

3. Kutlu SEVİN, Erdem YORMUK, Nedim SAVACI: Free vascularized osteocutaneous flap from scapula to the tibia. European Journal of Plastic Surgery 14:245, 1991.

4. Kutlu SEVİN, Erdem YORMUK, Necmettin KUTLU: Bonewax as a mould; in the reconstruction of eye socket. European Journal of Plastic Surgery 14:298,1991.

5. Kutlu SEVİN, Murat EMİROĞLU, Erdem YORMUK: Combined use of medial thigh skin flaps and gracilis musculocutaneous flaps for the reconstruction of scrotum. European Journal of Plastic Surgery 15:303,1992.

6. Mustafa ÖZBEK, Kutlu SEVİN, Necmettin KUTLU, Erdem YORMUK: Microvascular reconstruction alternatives with the free scapular flap. Current Concepts in Microsurgical Tissue Transfer, St. Louis, March 1992 (Abstract Book).

7. Kutlu SEVİN, Engin ÜSTÜNSOY, Necmettin KUTLU, Erdem YORMUK: Hemimandibular reconstruction with bipedicled scapular osteocutaneous free flap. British Journal of Oral Maxillofacial Surgery, 31:104,1993.

8. Kutlu SEVİN, Engin ÜSTÜNSOY, Selim EREKUL, Erdem YORMUK: Nevus verrucosis. European Journal of Plastic Surgery,16:45, 1993.

9. Kutlu SEVİN, Mustafa ÖZBEK, Engin ÜSTÜNSOY, Erdem YORMUK: Applications free scapular flap. Handchirurgie Mikrochirurgie Plastische Chirurgie, 25:148,1993.

10. Kutlu SEVİN, Erdem YORMUK, Necmettin KUTLU: Bonewax as a mould; in the reconstruction of eye socket. Plastic and Reconstructive Surgery, 93:1315, 1994.

11. Erdem YORMUK, Serdar GÜLTAN, Kutlu SEVİN, M.Oğuz YENİDÜNYA: Dermabrader: a different use in preparing scalp defects without periosteum for immediate skin grafting. European Journal of Plastic Surgery 17:161, 1994.

12. Kutlu SEVİN, Zeki CAN, Sarper YILMAZ, Aydın SARAY, Erdem YORMUK: Pilomatrixoma of the earlobe. Dermatologic surgery 21:245, 1995.

13. Murat EMİROĞLU, Aydın SARAY, Kutlu SEVİN, Erol DEMİRSEREN, Erdem YORMUK: A Comparative study on the effect of various pharmacological agents on the survival of single-pedicled venous flaps: An experimental study. 8th Congress of European Section of the IPRAS. Lisbon, PORTUGAL, Abstract Book, 22-25 June 1997.

14. Ali Rıza ERÇÖÇEN, Zeki CAN, İlker APAYDIN, Erol DEMİRSEREN, Kutlu SEVİN: Prefabrication of high density porous polyethylene implant with vascular induction method. 8th Congress of European Section of the IPRAS. Lisbon, PORTUGAL, Abstract Book, 22-25 June 1997.

15. Kutlu SEVİN, Aydın SARAY, İbrahim AŞKAR: Treatment of temporomandibular dislocation. Annals of Plastic Surgery 40:569-70, 1998.

16. Kutlu SEVİN, İbrahim AŞKAR, Aydın SARAY, Erdem YORMUK: Exposure of high-density porous polyethylene (Medpor) used for contour restoration and treatment. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 38:44-49, 2000.

17. İbrahim AŞKAR, Aydın SARAY, Ali GÜRLEK, Kutlu SEVİN, B. Tavil SABUNCUOĞLU: Effects of some pharmacological agents on the survival of unipedicled venous flaps: an experimental study. Microsurgery, 21:350-56, 2001.

18. Kutlu SEVİN: Review of the free scapular flep: a versatile flap for most osteocutaneous tissue defects. European Journal of Plastic Surgery 24:282-88, 2001.

19. İbrahim AŞKAR, Ali GÜRLEK, Kutlu SEVİN: Double auricle. Annals of Plastic Surgery, 47(4): 472-73, 2001.

20. İbrahim AŞKAR, Ali GÜRLEK, Kutlu SEVİN: Lateral facial cleft (macrostomia). Annals of Plastic Surgery, 47(3): 355-56, 2001.

21. Aydın SARAY, Belgin CAN, Kutlu SEVİN: Effects of Methylprednisolone on the Viability of Experimental Flow-Through Venous Flaps. Journal of Reconstructive Microsurgery, 18:615-21, 2002

22. Serdar GÖKREM, Orhan M. ÖZDEMİR, M. Erol DEMİRSEREN, Arda KATIRCIOĞLU, Zeki CAN, Kutlu SEVİN: Correction of a mild breast contracture with a new technique: “V-Y-Z-PLASTY”. European Journal of Plastic Surgery 26:255-57, 2003.

23. Asuman Sevin, Gökhan Adanali, M Yakut, Orgun Deren, Dilek Senen, Bülent Erdoğan, Kutlu Sevin: The Fate of Folded and Unfolded Dermal Grafts: A Histopathologic and Structural Study of Rabbits. Aesthetic Plast Surg. 30:486-491, 2006.

24. Asuman Sevin, Kutlu Sevin, Bülent Erdogan, Gökhan Adanali, Orgun Deren: A Useful Method for Planning Hump Resection of Deviated Nose. Aesthetic Plast Surg. 30:433-436, 2006.

25. Kutlu Sevin, Asuman Sevin: Otoplasty with Mustarde Suture, Cartilage Rasping, and Scratching. Aesthetic Plast Surg. 30:437-441, 2006.

26. Asuman Sevin, Kutlu Sevin, Bülent Erdogan, Orgun Deren, Gökhan Adanali: Open rhinoplasty without transcolumellar incision. Annals Plast Surg. 57(3):252-254, 2006.

27. Asuman Sevin, Kutlu Sevin, Dilek Senen, Bülent Erdogan: A new method for umbilicus reconstruction: preliminary report. Aesthetic Plast Surg. 30(5):589-591, 2006.

28. Asuman Sevin, Kutlu Sevin, Dilek Senen, Orgun Deren, Gökhan Adanali, Bülent Erdogan: Augmentation Mammaplasty: Retrospective Analysis of 210 cases.
Aesthetic Plast Surg. 30(6):651-654, 2006.

29. Asuman Sevin, Dilek Senen, Kutlu Sevin, Bülent Erdoğan, Erkan Orhan: Antibiotic use in abdominoplasty: prospective analysis of 207 cases. Journal of Plastic Reconstructive & Aesthetic Surgery. 60, 379-82, 2007.

30. Atilla Ersoy, Kutlu Sevin, Asuman Sevin, Savaş Serel: Effects of clopidogrel on survival of rat skin flaps. Journal of Plastic Reconstructive & Aesthetic Surgery. 2007.

-->>SORUNUZ VARSA GÖNDERİNİZ!

Google+

Yasal Uyarı:

Bu sitedeki bilgi yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, reklam, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için Uyarılar sayfasını okuyunuz.